Iceberg principle

Định nghĩa Iceberg principle là gì?

Iceberg principleNguyên tắc tảng băng trôi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Iceberg principle – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quan sát rằng trong nhiều (nếu không muốn nói hầu hết) Các trường hợp chỉ có một số lượng rất nhỏ (các ‘tip’) của thông tin có sẵn hoặc có thể nhìn thấy về một tình huống hoặc hiện tượng, trong khi thông tin ‘thực tế’ hoặc số lượng lớn dữ liệu là một trong hai không có sẵn hoặc ẩn. Nguyên tắc được tên của nó từ thực tế là chỉ khoảng 1/10 khối lượng của một tảng băng trôi được nhìn thấy bên ngoài trong khi khoảng 9 / 10th của nó là vô hình, giảm sâu trong nước.

Definition – What does Iceberg principle mean

Observation that in many (if not most) cases only a very small amount (the ‘tip’) of information is available or visible about a situation or phenomenon, whereas the ‘real’ information or bulk of data is either unavailable or hidden. The principle gets its name from the fact that only about 1/10th of an iceberg’s mass is seen outside while about 9/10th of it is unseen, deep down in water.

Source: ? Business Dictionary