Latin Square Design

Định nghĩa Latin Square Design là gì?

Latin Square DesignLatin Quảng trường Thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Latin Square Design – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiết kế thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm soát sự thay đổi ngẫu nhiên của hai yếu tố này. Việc thiết kế được bố trí với một số lượng tương đương của hàng và cột, sao cho tất cả các kết hợp của các giá trị có thể cho hai biến thể được kiểm tra nhiều lần. Thiết kế này được sử dụng để làm giảm ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên hay phiền toái.

Definition – What does Latin Square Design mean

An experiment design that can be used to control the random variation of two factors. The design is arranged with an equal number of rows and columns, so that all combinations of possible values for the two variables can be tested multiple times. This design is used to reduce the effect of random or nuisance factors.

Source: ? Business Dictionary