Maternity rights

Định nghĩa Maternity rights là gì?

Maternity rightsQuyền thai sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Maternity rights – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyền theo luật định của người lao động mang thai, thường bao gồm (1) trả thời gian nghỉ cho pre-giao thi (thai), (2) nghỉ vật chất của (thường) 14 tuần, (3) bảo tồn các hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản, (4) thanh toán ít nhất tỷ lệ ốm trả bình thường trong thời gian nghỉ thai sản, và (5) không sa thải vì bất kỳ nguyên nhân liên quan đến mang thai.

Definition – What does Maternity rights mean

Statutory rights of pregnant workers, generally including (1) paid time off for pre-delivery (antenatal) examinations, (2) material leave of (commonly) 14 weeks, (3) preservation of contract of employment during maternity leave, (4) payment of at least normal sick-pay rate during maternity leave, and (5) no dismissal for any cause related to pregnancy.

Source: ? Business Dictionary