Noninterest Bearing Current Liability (NIBCL)

Định nghĩa Noninterest Bearing Current Liability (NIBCL) là gì?

Noninterest Bearing Current Liability (NIBCL)Mang Noninterest hiện trách nhiệm pháp lý (NIBCL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Noninterest Bearing Current Liability (NIBCL) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại nợ đại diện cho một số tiền mà nợ của một công ty và phải được thanh toán trong vòng một năm (không đòi hỏi phải trả lãi). Con số này nằm trong hạng mục nợ trên bảng cân đối của công ty.

Definition – What does Noninterest Bearing Current Liability (NIBCL) mean

A type of debt that represents an amount of money that is owed by a company and must be paid within one year (not requiring interest payments). This figure is located in the liabilities category on the company’s balance sheet.

Source: ? Business Dictionary