On-Board Diagnostics (OBD)

Định nghĩa On-Board Diagnostics (OBD) là gì?

On-Board Diagnostics (OBD)On-Board Diagnostics (OBD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ On-Board Diagnostics (OBD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

On-board chẩn đoán (OBD) là một hệ thống đặc biệt được thực hiện trong gần như tất cả các thành phần động cơ. Nó thực sự là một hệ thống điện tử giúp trong việc giữ mức khí thải của động cơ trong tầm kiểm soát bằng cách giám sát các chỉ số hoạt động của thành phần động cơ khác nhau. Nó, do đó, cũng giúp trong việc kiểm tra đối với bất kỳ lỗi nghiêm trọng trong một thành phần mà có thể làm hỏng toàn bộ động cơ. Một dịch vụ mà một OBD có thể thực hiện là nó có thể lấy thông tin từ các cảm biến khác nhau của nó và điều khiển kim phun nhiên liệu để cung cấp cho hiệu suất tối ưu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống chẩn đoán on-board có nhiều phần khác nhau như các bộ cảm biến, thiết bị truyền động và một Control Unit điện tử (ECU). Tất cả các thành phần này làm việc phối hợp hoàn hảo để cảm nhận được bất kỳ loại thiệt hại ở các cấp độ hệ thống và phát thải giám sát của các phần khác nhau của động cơ. ECU cũng giống như bộ não của hệ thống. Nó thu thập các dữ liệu từ các loại cảm biến, ví dụ, cảm biến oxy, và phân tích dữ liệu. Dựa trên phân tích này, nó điều khiển các thiết bị truyền động như kim phun nhiên liệu để cung cấp cho hiệu suất tốt nhất.

What is the On-Board Diagnostics (OBD)? – Definition

On-board diagnostics (OBD) is a special system which is implemented in nearly all engine components. It is actually an electronic system which helps in keeping the emission levels of engines in check by monitoring the performance index of various engine components. It, thus, also helps in the checking for any major fault in a component which can damage the whole engine. Another service that an OBD can perform is that it can take information from its various sensors and control the fuel injectors to give the optimum performance.

Understanding the On-Board Diagnostics (OBD)

An on-board diagnostics system has many different parts such as the sensors, actuators and an Electronic Control Unit (ECU). All these components work in perfect coordination to sense any kind of damage in the system and monitor emission levels of the various parts of the engine. The ECU is like the brain of the system. It collects the data from the various kinds of sensors, for example, oxygen sensors, and analyzes the data. Based on this analysis, it controls the actuators like fuel injectors to give the best performance.

Thuật ngữ liên quan

  • Controller Area Network (CAN)
  • Intelligent Sensor
  • Actuator
  • Data
  • Control Unit (CU)
  • Motion Sensor
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm