PO File

? Cách mở file .PO? Những phần mềm mở file .PO và sửa file lỗi. Convert N/A PO file sang định dạng khác.

.PO File Extension

   

File name PO File
File Type Portable Object
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (43 Bình chọn)

File .PO là file gì?

PO là Developer Files – Portable Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dựa trên văn bản đối tượng tập tin được sử dụng trong phát triển phần mềm; có thể được tham chiếu bởi các chương trình Java, GNU gettext, hoặc các chương trình phần mềm khác như một tập tin tài sản; lưu trong một định dạng con người có thể đọc được có thể được xem trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a PO file?

Text-based object file used in software development; may be referenced by Java programs, GNU gettext, or other software programs as a properties file; saved in a human-readable format that can be viewed in a text editor.

Cách mở .PO file

Để mở file .PO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Poedit
  • Poedit
  • Bluefish
  • Virtaal
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PO

File .PO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.