Random Number

Định nghĩa Random Number là gì?

Random NumberSố ngẫu nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Random Number – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một số ngẫu nhiên là một con số được tạo ra sử dụng một tập hợp lớn các con số và một thuật toán toán học mang đến cho xác suất như nhau cho tất cả các con số xuất hiện trong việc phân phối chỉ định. số ngẫu nhiên được phổ biến nhất được sản xuất với sự giúp đỡ của một bộ tạo số ngẫu nhiên. số ngẫu nhiên có ứng dụng quan trọng, đặc biệt là trong mật mã, nơi họ đóng vai trò như thành phần trong khóa mã hóa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất của một số ngẫu nhiên là để được độc lập, vì điều này sẽ giúp trong việc thiết lập không có mối tương quan giữa các số liên tiếp. Nó phải được đảm bảo rằng các tần số của sự xuất hiện của những con số ngẫu nhiên nên xấp xỉ như nhau. Do vậy, về mặt lý thuyết, nó không phải là dễ dàng để tạo ra một số ngẫu nhiên dài.

What is the Random Number? – Definition

A random number is a number generated using a large set of numbers and a mathematical algorithm which gives equal probability to all numbers occurring in the specified distribution. Random numbers are most commonly produced with the help of a random number generator. Random numbers have important applications, especially in cryptography where they act as ingredients in encryption keys.

Understanding the Random Number

One of the most important prerequisites of a random number is to be independent, as this helps in establishing no correlations between successive numbers. It must be ensured that the frequency of the occurrence of these random numbers should be approximately be the same. As a result, theoretically, it is not easy to generate a long random number.

Thuật ngữ liên quan

  • Random Number Generator (RNG)
  • Pseudo Random Number Generator (PRNG)
  • Encryption Algorithm
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm