Skip payment lease

Định nghĩa Skip payment lease là gì?

Skip payment leaseSkip thuê thanh toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Skip payment lease – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều đó đòi hỏi khoản tiền thuê phải được thực hiện chỉ trong thời gian nhất định trong năm và không mỗi tháng.

Definition – What does Skip payment lease mean

That requires lease payments to be made only during certain periods of year and not every month.

Source: ? Business Dictionary