Supply chain

Định nghĩa Supply chain là gì?

Supply chainChuỗi cung ứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Supply chain – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Toàn bộ mạng lưới các tổ chức, trực tiếp hoặc gián tiếp liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau trong việc phục vụ người tiêu dùng cùng hoặc khách hàng. Nó bao gồm các nhà cung cấp mà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất người chuyển đổi các tài liệu thành các sản phẩm, kho rằng cửa hàng, trung tâm phân phối mà cung cấp cho các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ và người mang lại sản phẩm cho người sử dụng cuối cùng. chuỗi cung ứng nền tảng giá trị chuỗi bởi vì, nếu không có họ, không có nhà sản xuất có khả năng cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn, khi nào và ở đâu họ muốn, với mức giá mà họ muốn. Các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau chỉ thông qua chuỗi cung ứng của họ, và không có mức độ cải thiện vào cuối của nhà sản xuất có thể bù đắp cho sự thiếu sót trong một chuỗi cung ứng làm giảm khả năng của nhà sản xuất để cạnh tranh.

Definition – What does Supply chain mean

Entire network of entities, directly or indirectly interlinked and interdependent in serving the same consumer or customer. It comprises of vendors that supply raw material, producers who convert the material into products, warehouses that store, distribution centers that deliver to the retailers, and retailers who bring the product to the ultimate user. Supply chains underlie value-chains because, without them, no producer has the ability to give customers what they want, when and where they want, at the price they want. Producers compete with each other only through their supply chains, and no degree of improvement at the producer’s end can make up for the deficiencies in a supply chain which reduce the producer’s ability to compete.

Source: ? Business Dictionary