Vertical Application

Định nghĩa Vertical Application là gì?

Vertical ApplicationDọc Application. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vertical Application – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng dọc là phần mềm được xác định và xây dựng theo yêu cầu cụ thể của người dùng để đạt được chức năng và quy trình đó là duy nhất cho người dùng cụ thể. Nó thường được tùy biến cho một doanh nghiệp mục tiêu hoặc tổ chức để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của riêng mình. Các ứng dụng này có thể hỗ trợ doanh nghiệp hay tổ chức trong các đơn vị kinh doanh khác nhau như bán hàng, tiếp thị, hàng tồn kho và quản lý tổng thể, nhưng có thể không làm việc cho một doanh nghiệp khác mà không có các quy trình rất giống với một mà nó được xây dựng. ứng dụng dọc chỉ đơn giản là nhắm mục tiêu cho người dùng cụ thể hoặc một niche, không giống như các ứng dụng ngang, được tạo ra với một đối tượng rộng hơn trong tâm trí.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ứng dụng dọc đôi khi có thể phức tạp để hiểu và sử dụng nếu người sử dụng không được đào tạo đặc biệt bởi các nhà phát triển của ứng dụng. Điều này là do các ứng dụng được tùy chỉnh và duy nhất cho một doanh nghiệp cụ thể. Điều này làm cho nó khó khăn cho nhân viên mới để tìm hiểu. Kết quả là, các chuyên gia hoặc các nhà phát triển bản thân là cần thiết nếu các nhu cầu ứng dụng được tích hợp vào phần mềm hiện có sử dụng bên trong tổ chức, không giống với các ứng dụng ngang rộng hơn mà có xu hướng trở thành quen thuộc với nhiều người hơn.

What is the Vertical Application? – Definition

A vertical application is software that is defined and built according to a user’s specific requirements in order to achieve specific functions and processes that are unique to that user. It is usually customized for a target enterprise or organization in order to meet its own special needs. These applications may support the business or organization in different business units like sales, marketing, inventory and overall management, but may not work for another business that do not have very similar processes to the one for which it was built. Vertical applications are simply targeted for specific users or a niche, unlike horizontal applications, which are created with a broader audience in mind.

Understanding the Vertical Application

Vertical applications can sometimes be complicated to understand and use if the users are not specifically trained by the developers of the application. This is because the applications are customized and unique to a specific business. This makes it hard for new employees to learn. As a result, experts or the developers themselves are necessary if the application needs to be integrated into existing software used inside the organization, unlike with broader horizontal applications that tend to be familiar to more people.

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Horizontal Application
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Backsourcing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm