Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port)

Định nghĩa Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port) là gì?

Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port)Cảng Wide Area Network Mini (WAN Mini Port). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cổng mini mạng diện rộng (WAN cổng mini) là một trình điều khiển cho phép phương pháp thay thế kết nối trong Windows XP và phiên bản mới hơn của Windows như giao thức điểm-điểm qua Ethernet (PPoE) và kết nối mạng không dây làm cho thiết lập WAN có thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cổng Một mini WAN là một trình điều khiển danh sách chỉ rõ bản thân trong khi đăng ký. Nó như vậy bằng cách gọi chức năng nhất định, mà còn xác định điểm nhập cảnh. Có hai loại khác nhau của miniports WAN: 1) NDIS WAN2) CoNDIS WANBoth được driver miniport mà quản lý việc chuyển giao dữ liệu đến và fro từ các máy tính tại thẻ adapter mạng. CoNDIS có chức năng hơn so với NDIS để kiểm soát mạng WAN truyền thông dữ liệu. CoNDIS được hỗ trợ bởi các phiên bản mới hơn của chỉ hệ điều hành. Trong khi NDIS được hỗ trợ bởi các phiên bản cũ cũng như mới hơn của hệ điều hành.

What is the Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port)? – Definition

A wide area network mini port (WAN mini port) is a driver that permits alternative connection methods in Windows XP and later version of Windows such as point-to-point protocol over Ethernet (PPoE) and wireless networking making WAN setup possible.

Understanding the Wide Area Network Mini Port (WAN Mini Port)

A WAN mini port is a driver that identifies itself while registering. It does so by calling certain functions, which also specify their entry points. There are two different types of WAN miniports:1)NDIS WAN2)CoNDIS WANBoth are miniport drivers which manage the data transfer to and fro from computers at network adapter card. CoNDIS has greater functionalities as compared to NDIS for controlling the WAN data communications. CoNDIS is supported by newer versions of operating systems only. While NDIS is supported by older as well as newer versions of operating systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Wide Area Network (WAN)
  • Ethernet
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Wireless Network
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Network Monitoring
  • Internet Protocol (IP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm