Wireless Wide Area Network (WWAN)

Định nghĩa Wireless Wide Area Network (WWAN) là gì?

Wireless Wide Area Network (WWAN)Wide Area Network Wireless (WWAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireless Wide Area Network (WWAN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng diện rộng không dây (WWAN) là một loại hình cụ thể của mạng đó sẽ gửi tín hiệu không dây ngoài một tòa nhà đơn lẻ hoặc bất động sản. Ngược lại, một mạng cục bộ hoặc mạng LAN kết nối máy tính và phần cứng khác bên trong một tài sản dân cư hoặc thương mại. mạng diện rộng không dây và mạng không dây khu vực địa phương cũng khác nhau về loại công nghệ xử lý tín hiệu họ sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khi mạng lưới khu vực địa phương thường dựa trên Ethernet, cáp xoắn đôi hoặc ngắn khoảng router không dây, mạng WAN không dây có thể sử dụng các loại khác nhau của các hệ thống mạng di động để gửi tín hiệu trên một khoảng cách dài hơn. các nhà cung cấp viễn thông lớn như T-Mobile, Sprint, Verizon và AT & T thường hỗ trợ một mạng WAN không dây bằng cách này hay cách khác, và các loại lớn hơn của mạng thường yêu cầu một số loại mã hóa hay bảo mật một mạng lưới khu vực địa phương có thể không cần.

What is the Wireless Wide Area Network (WWAN)? – Definition

A wireless wide area network (WWAN) is a specific type of network that sends wireless signals beyond a single building or property. By contrast, a local area network or LAN connects computers and other hardware pieces inside a residential or commercial property. Wireless wide area networks and wireless local area networks also differ in the types of signal processing technologies they use.

Understanding the Wireless Wide Area Network (WWAN)

While local area networks often rely on Ethernet, twisted-pair cabling or short-range wireless routers, a wireless WAN may use various types of cellular network systems to send signals over a longer distance. Large telecom providers like T-Mobile, Sprint, Verizon and AT&T typically support a wireless WAN in one way or another, and these larger types of networks often require some types of encryption or security that a local area network may not need.

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network Optimization (WAN Optimization)
  • Wide Area Network Accelerator (WAN Accelerator)
  • Ethernet
  • International Telecommunication Union (ITU)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm