Leading

Định nghĩa Leading là gì?

LeadingHàng đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leading – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng không gian theo chiều dọc giữa dòng văn bản.
‘Hàng đầu’ có nguồn gốc từ thời đại kim loại khi typesetters chèn dải mỏng chì (mỗi một điểm dày) để tăng khoảng cách giữa các dòng, cho mức độ dễ đọc hoặc tác dụng phong cách. Dòng văn bản bình thường mà không hàng đầu được cho là thiết lập vững chắc, và thường đưa ra một dày đặc và bóng tối xuất hiện với khối văn bản. Âm đạo đề cập đến ít hơn khoảng cách bình thường và được sử dụng để đạt được tác động trực quan đáng kể trong các tiêu đề, quảng cáo, áp phích, vv Trong thời đại in máy tính để bàn, thao tác hàng đầu đạt được thông qua pagemaking phần mềm như Adobe PageMaker, Adobe InDesign, hoặc Quark’Xpress .

Definition – What does Leading mean

The amount of vertical space between lines of text.
‘Leading’ comes from the metal-type era when typesetters inserted thin strips of lead (each one point thick) to increase the spacing between lines, for legibility or stylistic effects. Lines of normal text without leading are said to be set solid, and usually give a dense and dark appearance to the text block. Negative leading refers to less than normal spacing and is used to achieve dramatic visual impact in headlines, advertisements, posters, etc. In the desktop printing age, leading manipulation is achieved through pagemaking software such as Adobe PageMaker, Adobe InDesign, or Quark’Xpress.

Source: ? Business Dictionary